سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر پیمان زندی – کارشناس ارشد راه و ساختمان، مدیر پروژه
حمید سلطانی محمدی – کارشناس ارشد زلزله ، مهندس پروژه

چکیده:

بهسازی ساختمانهای موجود در برابر زلزله با روشهایی متفاوت ا ز روشهای مقاوم سازی سنتی صور ت گیرد . استفاده از سیستمهای شکل پذیر یا میراگرهای انرژی رشد شایانی داشته اند . این سیستمها سبب می شوند عملیات اجرایی بهسازی از نظر حجـم و زمـان بـه حداقل برسد و علاوه بر کاهش هزینه های اجرایی، سبب می شوند لطمه کمتری به روند بهره برداری از ساختمان وارد شود . در این مقاله بهسازی یک ساختمان اداری ۱۲ طبقه در مرکز تهران مطالعه شده است در مطالعات آسـیب پـذیری ایـن سـاختمان دارای ضعفهای شدید عملکردی در سطوح خطر مورد نظر ارزیابی شده است . ۴ گزینه برای سیستم لـر زه بـر سـاختمان انتخـاب و در زمینه های مختلف م ورد ارزیابی و مقایسه قر ار گرفته اند . گزینه اول مهاربند برون محور (EBF) ، گزینـه دوم اسـتفاده از دیـوار برشـی فولادی گزینه سوم به کارگیری میراگرهای ویسکوز و گزینه چهارم استفاده از مهاربندهای کمانش تاب (BRBF) را مطرح می نماید . هر چهارگزینه، سیستم های مناسبی برای بهسازی لرزه ای ساختمان هستند . این سیستم ها دارای شکل پذیری و اتلاف انرژی بـالایی بوده و سختی و مقاومت کافی را در هنگام زلزله تأمین می کنند . این گزینه ها از نظر مسائل اجرائی، نظارت و کنتـرل و مسـائل فنـی مقایسه گردیده و مزایا و معایب هر یک تشریح شده است . مطالعات بهساز ی طبق آئین نامه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجـود به همراه قیمـت BRBF انجام شده است اطلاعات فنی مربوط به میراگیرهای ویسکوز و AISC ، و آئین نامه لرزه ای (Fema356 ) تهیه و نصب آنها در سازه از شرکت سازنده ایتالیایی اخذ گردیده است . تحلیل سازه به روش دینامیکی غیرخطـی بـا اسـتفا ده شـتاب نگاشت های ویژه ساختگاه و با استفاده از نرم افزار Ram-Perform صورت پذیرفته است . در پایان مقایسه فنی، اجرایـی و اقتصـادی این ۴ گزینه صورت پذیرفته و پیشنهادهایی ارائه گردیده است .