سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
حدیثه باقری – شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش زراعت و اصلاح نباتات
محسن جم – شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش زراعت و اصلاح نباتات
عباس عالم زاده – شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:
به منظور بررسی سطح بیان ژنهای مختلف در مراحل مختلف رسیدگی برگ توتون (قبل از جوانه زنی، بعد از جوانه زنی، بلوغ و پیری)۴ مقایسه روی ۸ کتابخانه EST موجود در سایتNCBI با استفاده از ابزار داده کاویDigital Differential Displayانجام شد. با مقایسه کتابخانههای مربوط به مراحل مختلف رسیدگی برگ مشاهده شد که در هر مرحله بیان گروه خاصی از ژنها افزایش مییابد که برای هر مرحله ژنهایی که بیان آنها افزایش یافته بود مشخص و گروهبندی شدند. ژنهایی از قبیلmlp2 که یک ژن رمز کنندهMetallothionein-like protein type 2است و ژن رمز کنندهglyceradehyde-3-phosphate dehydrogenasدر مرحله قبل از جوانه زنی بیان بیشتری داشتند در حالیکه ژنهایی مانند SAR8.2cو ژن رمز کنندهMetallothionein-like proteinدر مرحله دو هفته بعد از جوانه زنی بیان بیشتری داشتند. همچنین بیشترین میزان بیان در مرحله بلوغ مربوط به ژنهای رمز کنندهRibulose bisphosphate carboxylase small chainوNtpII10 بود. همچنین مشاهده شد که ژنهایی مانند SAR8.2b و SAR8.2e ، SAR8.2c که نقش مهمی در ایجاد مقاومت سیستمیک دارند در مرحله پیری بیان بیشتری دارند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که از طریق مطالعه کتابخانههای ژنی میتوان ژنهای موثر در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه را مشخص کرد و از این طریق به ارتباط بین ژنها در یک شبکه ژنی پی برد