سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فیض اله معصومی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
حجت اله رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه نیمه شمالی نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ بافت را شامل می‌گردد. از تصاویر سنجنده ASTER جهت نقشه‌برداری از مناطق دگرسان شده با استفاده از روش نقشه بردار زاویه طیفی استفاده گردیده است. نقشه بردار زاویه طیفی روشی است که بر اساس مقایسه طیف بدست آمده از تصویر با طیفهای مرجع، کانی‌ها را می‌توان نقشه‌برداری نمود. جهت استفاده از این روش بایستی داده‌های خام را تصحیح نمود. از تصحیح نرمالیزه شده، میانگین بازتاب داخلی نسبی و لگاریتم باقیمانده استفاده گردید و نتایج بدست آمده از سه روش با یکدیگر مقایسه شدند. تصاویر بدست آمده نشان داد که دو روش لگاریتم باقیمانده و میانگین بازتاب داخلی نسبتی انطباق بیشتری را با داده‌های برداشت شده صحرایی داشتند.