سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
هانیه حیدرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دبیر آموزش و پرورش، اقلید
زهره قربانی – دبیرآموزش و پرورش اقلید
فاطمه فربانی – دبیرآموزش و پرورش اقلید
اعظم یزدی – دبیر آموزش و پرورش اقلید

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شهری و روستایی می پردازد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستا) اقلید می باشد برابر ۱۵۰۰ نفر است که نهایتاً نمونه ای ۲۴۱ نفری به صورت تصادفی انتخاب شو مورد پژوهش قرار گرفت. کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که ۲۸ نفر بدلیل عدم مشارکت حذف شدند. در این پژوهش از روش های آماری همبستگی پیرسون برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده در این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.