سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله پرویز – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

جریان رودخانه به عنوان یکی از مولفه های اصلی در منآبع آب جهت برنامه ریزی در مدیریت منآبع آب، مطالعات بهره برداری مخزن از اهمیت چشمگیری برخوردار است. عدم وجود آبدهی کامل و طولانی برخی از رودخانه ها تجزیه و تحلیل داده ها را با مشکل مواجه می سازد. چرا که برنامه ریزی و طراحی قآبل اعتماد سیستم های هیدرولوژیکی نیاز به وجود سریهای جریان رودخانه در مقیاسهای زمانی کوچکتر از سال دارد. روش تفکیک کننده زمانی یکی از روشهای استوکاستیکی جهت پیش بینی سریهای زمانی می باشد. با عملکرد تفکیک متغیرهای هیدرولوژیکی به مقیاسهای کوچکتر مانند تفکیکی سری سالانه به سریهای کوچکتر از سال. در این تحقیق جهت تفکیک زمانی (تفکیک سری سالانه به سریهای شش ماهه و ماهانه) از مدلهای پایه و مبسوط استفاده شده است همچنین با استفاده از روش شبکه های عصبی به پیش بینی جریان شش ماهه و ماهانه پرداخته شده است و جهت مقایسه بین جریانهای شش ماهه و ماهانه حاصل از روشهای ذکر شده از آمار آبدهی برخی از رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه (بامعیارهایی مانند RMSE ) استفاده شده است. نتایج بیانگر سازگاری مدل مبسوط با مقادیر مشاهداتی بودند.