سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید مظاهری – شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری
فرهاد دارابی نیا – شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

چکیده:

روش S.M.B روشی برای پیشگویی ارتفاع موج است که بر اساس سرعت باد و مدت تداوم آن، طول بادخیر (Fetch) و شرایط محیطی در صورتی که هندسه مساله از پیچیدگی زیادی برخوردار نباشد، قابل استفاده است. اما با توجه بهتقریبهایی که برای سازده سازی صورت گرفته است، مقایسه آن با یکروش عددی قابل قبول، ضروری بنظر می رسد تا با توجه به اختلافهای بدست آمده در نتایج دو روش،به مقایسه کمی و کیفینتایج پرداخته شود. مدول OSW از بسته نرم افزاری MIKE21 که بر اساس روش تفاضل محدود و به منظور توصیف و بررسی امواج در نواحی عمیق دریا بکار میرود، از دقت محاسباتی بسیار زیادی برخوردار بوده و برای انجام این مقایسه مناسب بنظر می رسد. درهر دوروش، مشخصات امواج دریا از سرعت باد بدست می آید که با توجه به اطلاعات مربوط به سرع حداقل و حداکثر باد در منطقه بوشهر می توان مشخصات امواج آب را با استفاده از هر دو روش بدست آورده دلایل اختلاف رابررسی نمود.
دراین مقاله ضمن بررسی حساسیت های مدول OSW نرم افزار مایک ۲۱، نتایج بدست آمده از آن با نتایج روش S.M.B مورد مقایسه قرار گرفته است و در نهایت با توجه به اطلاعات باد ایستگاه بوشهر، نکاتی در خصوص استفاده از روش S.M.B در این ناحیه و منطقه خلیج فارس ارائه گشته است.