سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن دوازده امامی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا شهبازیان – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به مطالعه و بررسی تشکیل اکسیدهای نیتروژن در شعله جت ساده مغشوش مونواکسید کربن پرداخته شده است . به همین منظور ابتدا مدل ها پیشنهادی مختلف جهت تخمینNO گرمایی ارائه شده و سپس میزانNOxتخمین زده شده است . جهت تعیین مقادیر متوسط کمیت های اصلی جریان و گونه های اصلی احتراقی معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی با استفاده از روش حجم محدود حل شده اند . جهت بستن معادلات از مدل k-ε استاندارد و از مدل کسر مخلوط و واریانس آن نیز برای شبیه سازی میدان احتراقی استفاده شده است . به علت غلظت پایین اکسیدهای نیتروژن و کند بودن سینتیک های شیمیایی مربوطه حل معادله انتقال آن به صورت پس پردازش انجام می شود . جهت تخمین ترم منبع در معادله انتقال اکسید نیتروژن فقط مکانیزم گرمایی در نظر گرفته شده است که مکانیزم غالب در شعله های غیر هیدروکربنی می باشد . دما، غلظت رادیکال هایی مانند اکسیژن و نوسانات توربولانس مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر این مکانیزم می باشند . نتایج این تحقیق نشان می دهند که مدل پیشنهادی زلدوویج به علت پیش بینی مناسب رادیکال O که در نرخ تشکیل NOx در دماهای بالا تاثیر زیادی دارد از مدل های دیگر بهتر است . همچنین مدل راک نیز از تقریب قابل قبولی برخوردار است