سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده صدیقه بابایی – دانش آموخته شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و
فرید فیروزبخش – استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه بین فلور قارچی جدا شده از پوست و آبشش تاس ماهیان ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از دریای خزر می باشد. ماهیان مولد پس از صید از دریا به مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی ساری منتقل شدند. نمونه ها از پوست و آبشش ماهیان تهیه و سپس در محیط های کشت قارچ (SDA,CMA,PDA) حاوی آنتی بیوتیک (جنتامایسین و کلرامفنیکل) کشت و در دمای ۱±۲۲ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. نوع و فراوانی قارچ های جداسازی شده از پوست شامل: پسیلومایسس ۵٫۸۸%، آلترناریا آلترناتا ۲۳٫۵۲%، پنی سیلیسیوم ۳۵٫۲۹%، کریزوسپوریوم ۱۱٫۷۶%، فوازیوم ۵٫۸۸%، کلادوسپوریوم ۵٫۸۸%، و موکور ۱۱٫۷۶%، بودند. نوع و فراوانی قارچ های جداسازی شده از آبشش شامل: آلترناریا آلترناتا ۱۱٫۱۱%، پنی سیلیوم ۳۳٫۳۳%، فوازیوم ۳۳٫۳۳%، کلادوسوریوم ۱۱٫۱۱%، و موکور ۱۱٫۱۱،% بودند. بیشترین و کمترین میزان قارچ ها از پوست (۶۴%) و آبشش (۳۶%) ماهیان جدا شدند.