سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیرعباس بابکیان پور – شرکت آرمان پزوهان
آزاده اخضری همدانی – شرکت آرمان پژوهان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ادراک شایستگی و عزت نفس تحصیلی، دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های شهر فامنین می باشد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پژوهش های مداخله ای می باشد. طرح پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل نابرابر است و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهر فامنین می باشند که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بوده اند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. روش های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) بوده و یافته های بدست آمده نشان داد که میزان نمرات عزت نفس تحصیلی و ادراک شایستگی در حالت پس آزمون گروه آزمایش به مراتب بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که آموزش های راهبردهای شناختی و فراشناختی بر عزت نفس تحصیلی و ادراک شایستگی دانش آموزان تأثیر مثبت و معناداری دارد.