سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمود شریعت – اداه کل حفاظت محیط زیست خوزستان
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – اداه کل حفاظت محیط زیست خوزستان
صغری رستمی – اداه کل حفاظت محیط زیست خوزستان

چکیده:

مواد شامل فیبرهای کریتینی مثل پشم و مو توانایی جذب یون های فلزی را از محلول داشته و با یک پیش تصفیه شیمیایی مناسب، ظرفیت جذب برای این یون ها می تواند افزایش پیدا کند. در این مطالعه با کابرد سه روش پیش تصفیه شامل هیدروکسید سدیم ۰/۱ نرمال، سولفید سدیم ۰/۱ نرمال و مخلوط ئیدروکسید و سولفید سدیم ۰/۱ نرمال، الیاف موی انسان مورد پیش تصفیه قرار داده شد. و اثر روش های پیش تصفیه در افزایش بازدهی و ظرفیت جذب یون سرب توسط موی انسان در مقیاس آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان می دهد که حذف سرب با کاربرد روش پیش تصفیه هیدوکسید سدیم ۰/۱ نرمال برای هر دو ترکیب استات و نیترات سرب، با توجه به نتایج آزمون رگرسیون از بازدهی بهتری برخوردار بوده است و روش های پیش تصفیه سولفید سدیم ۰/۱ نرمال و مخلوط ئیدروکسید و سولفید سدیم ۰/۱ نرمال به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند.