سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمدیحیی بیدکی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
طیبه محمدی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتار – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی حاج عباسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

Slurryیا شیرابه بستر دام، مایع غلیظ ی بوده که از ادرار و کود دامی به دست می آید. در بسیاری از دامداری -ها شیرابه بستر دام در حوضچه هائی جمع آوری و در محل های خاصی دفن می شود. با توجه به حجم بالای شیرابه دفن شده، احتمال انتقال آنها به لایه های زیری و آلودگی آب های زیرسطحی وجود دارد . از طرف ی این ترکیب غنی از نیتروژن و ماده آلی میباشد (رفرنس). با توجه به کمبو د ماده آل ی در بیشتر اراض ی کشاورز ی مناطق مرکز ی کشور، برگرداندن بقایا ی گیاه ی به خاک دارای اهمیت زیاد ی م یباشد. یکی از مشکلات مربوط به برگرداندن بقایا ی گیاه ی به خاک، نسبت بالا ی کربن به نیتروژن در این بقایا و احتمال کمبود نیتروژن برا ی گیاه بعد ی م یباشد. با تو جه به کشت فشرده محصولات در بسیار ی از اراض ی، زمان کاف ی برا ی تجزیه بقایا و تعدیل نسبت کربن به نیتروژن وجود ندارد . در این شرایط برای جبران کمبود نیتروژن، اضافه کردن کودهای نیتروژندار به ویژه اوره به مخلوط بقایا و خاک توصیه م ی-شود. دراین آزما یش امکان استفاده ازslurry دام به عنوان منبع غنی از نیتروژن برای افزایش سرعت پوسیدگی بقایای گیاهی مورد بررسی قرار گرفته و با اوره مقایسه شد.