سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا طاهر اصلانی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
مسعود رحیمی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدشهاب حسنی نسب – گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

یکی از مشکلاتی که در کشور ما در دهه های اخیر با آن روبرواست تولید انبوه گوگرد مازاد از تصفیه مواد نفتی است که منجر به الودگی محیط زیست می شود. با توجه به این مطلب می توان گوگرد مازاد را در یک شرایط دمایی خاص با قیر مخلوطکرده و به منظور تهیه آسفالت و بهبود کیفیت روسازی راهها مورد استفاده قرارداد. به این منظور در این مقاله به بررسی اثر گوگرد بر روی برخی خواص قیر که شامل درجه نفوذ، درجه نرمی و کندروانی کینماتیکی است پرداخته می شود . همچنین اثر مقدار گوگرد اضافه شده به قیر و اثر آن بر روی استحکام قیر را بررسی کرده و روند تغییرات درجه نفوذ، درجه نرمی و کندروانی کینماتیکی مخلوط قیر – گوگرد با تغییر درصد وزنی گوگرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز تاثیر اضافه کردن گوگرد به قیر نرم و قیر سخت و تفاوت نتایج بدست آمد در آزمایشات مربوط به آنها را مورد بررسی و تفسیر قرار داده تا بتوان با استفاده از نتایج بدست آمده مقدار درصد بهینه گوگرد را به منظور اختلاط با قیر جهت مصرف در مناطق مختلف بدست آورد. نتایج نشان میدهدگوگرد باعث کاهش درجه نفوذ هر دو قیر نرم و سخت شده با این تفاوت که روند تغییرات نشان دهنده این است که حساسیت درجه نفوذ قیر سخت نسبت به گوگرد اضافه شده بیشتر است . درجه نرمی قیر نرم و قیر سخت نیز تحت تاثیر گوگرد اضافه شده افزایش پیدا می کند اما در مقادیر کم تا متوسط حساسیت قیر نرم بیشتر بوده و با افزایش مقدار گوگرد به ۶ درصدوزنی حساسیت قیر سخت افزایش چشمگیری نسبت به قیر نرم دارد. افزایش گوگرد به قیر باعث تغییرات کندروانی آن خواهد شد. به این شکل که مقادیر کم تا ۱ درصد وزنی، گوگرد باعث افزایش کندروانی هر دو قیر نرم و سخت شده اما بعد از این نقطه تا مقادیر ۵ درصد وزنی کندورانی کاهش پیدا کرده و مجددا ازنقطه ۵ درصد وزنی گوگرد با افزایش مقدار گوگرد کندروانی افزایش پیدا می کند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده می توان فهمید که حساسیت کندروانی قیر نرم نسبت به گوگرد اضافه شده به مراتب بیشتر از قیر سخت است.