سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کریمی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

فیبرهای کریستال فوتونی با خواص غیر عادی برای ساخت تقویت کنندههای فیبر حفرهدار بهکار میروند. در این مقاله با استفاده از روشضریب شکست موثر اسکالر، تقویت کنندههای فیبر حفرهدار ایتربیومی و اربیومی تجزیه و تحلیل شدهاند و مشخصات مختلف این نوع فیبرهای از قبیل ضریب شکست موثر مغزی و غلاف، پارامترVقطر میدان مدی و مشخصات اصلی شامل طول بهینه وبهره بیشینه محاسبه و مقایسه شدند. این مقاله نشان دادیم طول بهینه در تقویتکنندههای فیبرهای حفرهدار آلاییده به ایتربیوم نسبت به اربیوم در شرایط یکسان چگالی آلاینده و توانهای ورودی کوتاهتر است. تغییرات طول بهینه و بهره بیشینه در فیبرهای آلاییده اربیومی با تغییر کسر پرشدگی هوا دارای روند مشخص و قابل پیشبینی است در حالیکه در فیبرهای آلاییده ایتربیومی چنین نیست.