سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید محمد صادق – بخش مامایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مسعود امیدی – بخش مامایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

به منظور بررسی اثر جیره تکمیلی (فلاشینگ )و هورمن گونادوتروپین کوریونیک اسبی (eCG) در میزان باروری و چند قلو زایی میش های نژاد زل در منطقه سواد کوه استان مازندران ،در اوایل تابستان ، ۱۳۷ راس میش دو تا پنج ساله با میانگین وزن ۱/۸۶ ± ۳۲/۸ بصورت تصادفی در شش گروه مشابه به قرار ذیل تقسیم شدند. گروه ۱ (تعداد = ۲۲ راس ): میش ها در این گروه به مدت ۲۱ روز قبل از قوچ اندازی، علاوه بر چرای آزاد، از جیره تکمیلی بهره مند گردیدند. گروه ۲(تعداد = ۲۲ راس) : میش ها به مدت هشت روز قبل از قوچ اندازی از جیره تکمیلی بهره مند گردیدند. گروه ۳(تعداد = ۲۶ راس ) : میش ها مانند گروه دوم از جیره تکمیلی به مدت هشت روز استفاده نمودند . به حیوانات این گروه در هنگام خروج اسفنج ۴۰۰ واحد بین المللی هورمون eCG (Intervet,Holland PMSG,Folligon,) بصورت عضلانی تزریق گردید .گروه ۴(تعداد = ۲۳ راس ) : میش ها در این گروه هیچگونه جیره تکمیلی دریافت نداشتند و در هنگام خروج اسفنج مانند گروه قبل به آنان هورمون eCG تزریق شد .گروه ۵(تعداد = ۲۰ راس ) : میش ها جیره تکمیلی و هومون دریافت نداشتند ،تنها فح لی آنها مانند گروههای قبل همزمان گردید .گروه ۶ (تعداد = ۲۲ راس ) : تحت هیچگونه تیماری قرار نگرفتند و بصورت معمول در منطقه به مدت ۲ ماه در مجاورت قوچ بارور قرار گرفتند . همزمانی فحلی در کلیه میش ها ،بجز گروه کنترل که هیچ گونه درمانی دریافت نداشتند ،بوسیله اس فنج داخل واژنی آغشته به پروژسترون (Chronogest,40mg,Intervet,Holland) برای مدت ۱۴ روز صورت پذیرفت .تغذیه پایه کلیه دامها بر اساس چرای آزاد در مرتع با پوشش غالب از گیاهان خانواده گندمیان صورت پذیرفت .جیره تکمیلی شامل ۴۵۰ گرم جو برای هر راس جهت مدت زمان معین در اختیار دامهای مربوطه قرار گرفت . ۴۸ ساعت پس از خروج اسفنج میش های گروههای آزمایشی ،به منظور جفت گیری ،به مدت ۷۲ ساعت در مجاورت قوچ بارور قرار گرفتند .میزان باروری (نسبت دامهای زایمان کرده به کل دامهای هر گروه )درگروه اول ۸۲% (۱۸ از ۲۲ راس)، گروه دوم ۷۳% (۱۶ از ۲۲ راس ) ،گروه سوم ۹۶% (۲۵ از ۲۶ راس) گروه چهارم ۹۲ % (۲۳ از ۲۵ راس) و گروه پنجم ۷۵% (۱۵ از ۲۰ راس) و در مورد گروه ششم ۸۶% (۱۹ از ۲۲ راس ) بود. میزان باروری متعاقب همزمانی فحلی با استفاده از اسفنج پروژسترون در گروه های مختلف با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت (۰/۵<P) شاخص prolificacy وشاخص fecundity در گروه درمان شده با eCG بطور معنی داری از دیگر گروه ها بیشتر بود (۰٫۰۱>P) .