سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوریه امیرزاده – کارشناس ارشد مدیریت بهداشت
جمیله امیرزاده – کارشناس ارشدبهداشت جامع

چکیده:

وجود موفقیتهایی که امروزه علم پزشکی در امر معالجه بیماریها کسب نموده ، پیشگیری بعنوان بهترین راه مبارزه بر علیه بیماریها شناخته شده است . بیماری ایدز از جدی ترین و کشنده ترین عفونتهای ویروسی است که باعث میشود فرد مبتلا حتی درمقابل بیماریها و یا عفونتهای خیلی جزئی نیز مقاومت نکرده در نهایت منجر به مرگ خواهد شد و با توجه به اینکه این بیماری شیوع نسبتاً بالایی در بین نسل جوان که به عنوان آینده سازان و امیدهای هر جامعه ای محسوب می شوند دارد. پژوهشگران مطالعه حاضر را با : هدف : تعیین و مقایسه تاثیر دو روش آموزش بهداشت بر میزان آگاهی دانش آموزان از رفتارهای پر خطر جنسی در ایدز در مراکزپیش دانشگاهی شهرستان ارومیه انجام دادند. روشپژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی (مداخله ای) است که با هدف تاثیر دو روش آموزش بوسیله سخنرانی و کتابچهآموزشی صورت گرفته است نمونه های این پژوهش ۱۲۰ نفر از دانش آموزان ۲ مرکز پیشدانشگاهی دخترانه و پسرانه ناحیه ۱ شهر ارومیه می باشند که به روش تصادفی ساده پس از کسب رضایت خود دانش آموزان و والدین آنها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شده گروه اول پس از آزمون اولیه به روش سخنرانی و گروه دوم به وسیله کتابچه آموزشی، آموزش دیده و پس آزمون به عمل آمد ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که با ابزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آمار مورد استفاده میانگین، انحراف معیار و آزمونt بود (آمار توصیفی و استنباطی) بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به نتایج، کتابچه آموزشی در رابطه با رفتارهای پر خطر جنسی به طور گسترده درسطح مدارس پخش گردد تا دانش آموزان آگاهیهای لازم را در این زمینه کسب نمایند