سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا زنجیرانی فراهانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه سازمانها در زنجیره تامین به دنبال افزایش اثربخشی و کارایی خود و زنجیره تامین میباشند . از اینرو شناسایی و بررسی عواملی که مانع تحقق اثربخشی مورد انتظار در زنجیره تامین میگردد دارای اهمیت فراوان میباشند که یکی از این عوامل اثر شلاقی میباشد . آگاهی از عوامل بوجودآورنده اثر شلاقی به سازمانها و زنجیرههای تامین کمک میکند تا با اتخاذ تصمیمات درست از شدت میزان و اثرات مخرب آن بکاهند . از اینرو در این مقاله به بررسی و مقایسه اثرات مربوط به روش – های مختلف پیشبینی که از عوامل مهم در ایجاد اثرشلاقی میباشد پرداخته میشود . بههمین منظور در این مقاله به بررسی اثر روشهای مختلف پیشبینی نظیر میانگین متحرک، هموارسازی نمایی و رگرسیون در ایجاد یا تشدید اثر شلاقی در یک زنجیره تامین چهارسطحی – شامل خردهفروش، عمدهفروش، سازنده ( تولیدکننده ) و تامینکننده – پرداخته میشود . سپس با استفاده از معیار اثر شلاقی عدمکارایی روشهای مختلف پیشبینی مقایسه میگردد . در پایان نیز از روشهای آماری مناسب جهت اطمینان از عدم تصادفی بودن ( و یا بامعنی بودن ) تفاوتهای مشاهده شده در بین روشهای مختلف استفاده شده است .