سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرور – مرکز تحقیقات نهال و بذر
هرمز اسدی – مرکز تحقیقات نهال و بذر

چکیده:

به منظور مقا یسه طرحی در سال های زراعی ۸۰-۷۹ و ۸۱-۸۰ با سه تیمار کاشت شامل کاشت با خطی کار غلات رفرم در زمین تسطیح شده و در آوردن فارو ی معمو لی(روش سنتی)، ایجاد فارو سپس کاشت بذر با استفاده از خطی خطی کار همدا نی( روش مشابه کاشت در مزارع تحقیقاتی غلات ) و کاشت با خطی کار و فاروئر غلطکی( روش جدید شامل کاشت بذر ، ایجاد فارو و غلطک زدن رو ی پشته ها بطور همزمان ) و میزان های بذر مصرفی در پنج سطح ۸۰، ۱۱۰، ۱۴۰، ۱۷۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار در کرج در قالب طرح کرت خرد شده با سه تکرار به اجرا در آمده و تاثیر هر یک از عوامل فوق بر عملکرد گندم نان پیشتاز مورد بررسی قرار گرفتند تا ضمن مقا یسه بین روش های مذکور میزان بذر مناسب بر ای هر یک از این روشها مشخص گردیده و عللتفاوت عملکرد گندم در هر یک از این روش ها تعیین شوند . کرت های اصلی آزما یش شامل سه روش کاشت فوق الذکر بوده و کرت ها ی فرعی به میزان های مختلف بذر اختصاص یافتند. در این طرح ضمن مقایسه روش های فوق ، عملکرد و اجز ای ان اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفته پس از تجز یه آمار ی ساده بر رو ی کلیه صفات ، تجزیه مرکب داده های مربوط به دو سال اجرای طرح و مقا یسه میانگین صفات مورد بررسی بروش دانکن جهت تعیین تیمار یا تیمار های مناسب انجام پذ یرفت. در بعد اقتصاد ی، با توجه به اینکه تکنولو ژی ماشین آلات از طریق استفاده مطلوب از عوامل تو لید و کاهش هز ینه ها سهم بسزایی در افز ایش سود آوری بخش کشاورز ی دارد . لذا در این قسمت هز ینه ها و منافع سه روش کاشت محاسبه و از طر یق تکنیک بودجه بند ی بهتر ین روش معر فی گرد ید. بر اساس نتا یج تجز یه مرکب دو ساله ، روش های کارنده از نظر عملکرد دانه و عملکرد کاه تفاوتمعنی دار داش ته و با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل روش کاشت * میزان بذر میزان بذر توصیه شده قائم به هر یک از روش های کاشت بوده بطور یکه میزان بذر توصیه شده در روش کاشت رفرم ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار و در روش های کاشت همدانی و غلطکی، ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار می باشد البته به دلیل مشخصات خاص روش کاشت غلطکی و تاثیر مثبت معنی دار دو پارامتر تعداد سنبله و دانه در متر مربعبر عملکرد کاه و دانه افز ایش عملکرد ناشی از کاربرد این روش بیش از همدانی و رفرم بوده مشروط بر آنکه کشت گندم در تار یخ کاشت توصیه شده ( در کرج اواخر مهر تا او ایل آبان ماه ) انجام پذ یرفته، خاک به نحو مطلوب آماده شده و دار ای کمبود عناصر غذ ایی بویژه اصلی نباشد. طبق تحلیل اقتصاد ی، تیمار های C3D1 و C3D2 نسبت به تیمار های د یگر دار ای درآمد خالص بیشتر و هز ینه کمتر می باشد . با توجه به اینکه افز ایش درآمد تیمار C3D2 نسبت به تیمار C3D1 بیشتر از افز ایش هزینه تیمار C3D1 می باشد. لذا تیمار C3D2 یعنی روش کاشت جدید غلطکی همراه با تراکم بذر ۱۱۰ کیلوگرم در هکتار بعنوان بهترین روش کاشت و تراکم از لحاظ اقتصادی پیشنهاد می گردد. میانگین سود و هز ینه تو لید تیمار C3D2 به ترتیب ۴۸۳۴ و ۱۰۳۹۳ هزار ریال در هکتار برآورد شده است.