سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – استادیار دانشگاه شهید چمران، رئیس مرکز سنجش از دور و GIS
عباس چرچی – دانشور دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشجوی دکتری تکتونیک – دانشکده علوم
فاطمه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و GIS

چکیده:

در توسعه منابع آبى موجود ، عوامل متعددى تاثیرگذار مى باشد که از جمله این عوامل مى توان به نقش عوامل ساختارى نظیر گسلها، درز و شکافها، عوامل سنگ شناسى مانند نوع سازند منطقه وعوامل توپوگرافى همچون شیب وارتفاع منطقه اشار ه کرد . در این تحقیق سعى برآنست که تاثیرعوامل ساختارى وعوامل توپوگرافى در فراوانى و ظهور چشمه هاى محدوده دشت های قلعه رزه و بیدروبه و مورد مطالعه قرارگیردو نتایج حاصله از آن را با موارد مشابه مربوط به تاقدیس پابده ( رنگزن و هکاران ، (۱۳۸۳ انجام شود . دشت های قلعه رزه و بید روبه واقع در شمال شهرستان اندیمشک و شمال غرب استان خوزستان بین طول های ۴۸ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۲۷,۵ دقیقه شرقی و عرض های ۳۲ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۳۳ درجه شمالی و تاقدیس پابده در شمال غرب شهرستان مسجد سلیمان بین طول های ۴۹ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۴۹ د رجه و ۳۰ د قیقه شرقی و عرض های ۳۲ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی واقع می باشد . در این راستا از تواناییهاى سنجش از دورو ) GIS استفاده ازBufferو نیز شبکه Isofracture، روی هم اندازی لایه ها و … ) نیز بعنوان ابزارى قدرتمند جهت تجزیهوتحلیل داده ه ا بهره گرفته شد . نتایجی که از این کار حاصل شد شامل تعیین ارتباط بین ظهور و دبی چشمه ها با ارتفاع منطقه، شیب منطقه، فاصله از شکستگی ها، تراکم تعداد و تراکم طول شکستگی ها می باشد . در دشت های قلعه رزه و بیدروبه بیشترین درصد ظهور چشمه ها در ارتفاع ۳۴۷-۴۹۸ متری ، شیب ۰-۵ درجه، در مکانهایی که تراکم تداد شکستگی ۴-۸ و نیز بیشترین درصد ظهور و دبی چشمه ها تا فاصله ۴۰۰ متری از شکستگی ها و در تاقدیس پابده بیشترین درصد ظهور چشمه ها در ارتفاع ۶۰۰-۸۰۰ متری ، شیب ۰-۵ درجه، در مکانهایی که تراکم تداد شکستگی ۱۵-۲۰ و نیز بیشترین درص د ظهور چشمه ها تا فاصله ۴۰۰ متری از شکستگی ها می باشد . اختلاف ارتفاع در تراز آبی بین دو منطقه احتمالآ می تواند بعلت فعالیت گسل بالارود وبالا آمدن بیشتر پابده باشد .