سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی دوستی بلوط بنگان٭ – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک، ایران
مهری عسکری – استادیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک
فریبا امینی – استادیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اراک

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر و مقایسه نانوذرات اکسیدآهن و کلات آهن برخصوصیات فیزلوژیگ گیاه نعناع فلفلی صورت گرفت. نانو ذرات اکسیدآهن در ۳ سطح مختلف (۱۰، ۲۰، ۳۰ میکرولیتر) و محیط غذایی هوگلند کامل(محتوی کلات آهن) به عنوان شاهد به گیاه نعناع فلفلی طی یگ دوره ۶۰ روزه داده شد . نتایج نشان داد، نانوذرات اکسید آهن به جزء محتوای آب نسبی برگ باعث افیزایش معنی دار پارامترهای رشد و رنگیزه های فتوسنتزی، در مقایسه با گیاهان کنترل شده است بیشترین مقدار پارامترهای رشد در سطح ۳۰ میکرولیتر نانوذرات اکسید آهن بدست آمد و کمترین مقدار این پارامترها در گیاهان شاهد بدست آمد بیشترین مقدار نشت الکترولیت در گیاهان شاهد سنجش گردید.