سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منوچهر قلی پور – اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین سلطانی – اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و منابع طبیعی کشاورزی گرگان
عباس مصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تأخیر در کشت باعث می شود که گیاه با روزهای بلندتر و دماهای گرمتر مواجه گردد . در نتیجه، این دو عامل می توانند بر سرعت نمو نخود (گیاه روز بلند کیفی ) تاثیر تحریک کننده بر جای بگذارند . در مقابل، در کشت های زود هنگام نخود، عکس این حالت صادق است . به لحاظ اینکه در خصوص میز ان تاثیر گذاری نسبی دما و طول روز برسرعت نمو نخود گزارش منتشر شده ای در دست نیست، در این مطالعه سعی شد که با استفاده از شبیه سازی رایانه ای، تاثیر آن ها مقایسه گردد . برای تعیین شاخص تاثیر دما f(T از تابع Dent-like و برای محاسبه شاخص تاثیر طول روز f(PP از تابع Quadratic استفاده گردید . سپس بر اساس معادله ، R(t)=Rmax × f(T )× f(PP سرعت نسبی نمو به عنوان تابعی از دما و طول روز مد نظر قرار گرفت (Rmax سرعت نمو حداکثر است ). برای محاسبه روزانه شاخص ها و سرعت نمو، اجزای این توابع به زبان Qbasic برنامه نویسی شد و برای داده های هواشناسی روزانه سال های ١٣٤٠ تا ١٣٨٣ گرگان و کرمانشاه اجرا گردید . تاریخ های کشت داده شده به برنامه به عنوان ورودی، با فواصل ١٠ روز انتخاب گردید. دامنه زمانی تاریخ های کشت برای گرگان ١١ دیماه تا ١٠ اردیبهشت، و برای کرمانشاه ١٠ اسفند تا ٣٠ ار دیبهشت بود. با محاسبه لگاریتم داده های مربوط به اجزای معادله فوق الذ کر، معادله ضربی به معادله افزایشی تبدیل شد. سپس از رگرسیون Multiple و Polynomial برای مقایسه اثرات استفاده شد . نتایج نشان داد که در هر دو شرایط گرگان و کرمانشاه، به موازات تغییر تاریخ کشت، تاثیر طول روز بر سرعت نمو، به مراتب بیشتر از دما است.