سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن سبط – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید گلباباپور – کارشناس ارشد، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در طرحهای صنعتی نظ یر صنا یع نفت ، نیروگاهها و طرحهای ز یربنایی که بصورتی بارز از تحولات تکنولوژ یکی تا ثیرمی پذیرند استفاده از روشها و ساختارهای نو ین مدیریت امری اجتناب ناپذ یر است . مدیران پروژه ها با یستی با بهره گیری از آخر ین دستاوردهای علمی در ا ین زمینه ، از ورطه روشهای ناکارآمد سنتی رها یی ی افته تا بتوانند بوس یله متدهای جد ید ، پروژه های اجرا یی خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص با ک یفیت مطلوب به اتمام برسانند . در کشور ما نیز بدلیل روند رو به رشد سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ بو یژه صنا یع نفت ، گاز و پتروش یمی ضرورت بکار گیری و بهبود روشها و ساختارهای نوین مدیریت پروژه به منظور دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی کاملا " محسوس میباشد . در این تحقیق ، ابتدابهصورت اجمالی ۳ روش متداول اجرای پروژه (مدیریت اجرا ، طراحی – قرارداد -ساخت ، طرح و ساخت ) معرفی و سپس بمنظور آشنائی با سلایق و نحوه تفکر کارفرمایان ایرانی در خصوص روشهای مذکور ، از ده کارفرم که دارای سابقه اجرائی هر سه روش بودند نظرخواهی گردیده و پس از تجزیه و تحلیل این نظرات بر اساس روش AHP در نهایت میزان مقبولیت هر یک از روشها از نظر کارفرمایان ایرانی ارائه گردیده است.