سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا قائم مقامیان – کارشناس ارشد و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی امواج میکروترمر، کاربرد آن در تعیین تابع بزرگنمایی خاک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین لحاظ امواج میکروترمر در منطقه ای محدود از غرب تهران ثبت و پردازش شده و سپس با استفاده از روش تحلیل طیفی فوریه و همبستگی متقابل تابع بزرگنمایی خاک محل ارائه شده است. هم چنین جهت بررسی میزان کارایی این روش در مقایه با دیگر روشهای متداول از تحلیل دینامیکی خاک، به روش المان های محدود به کمک اندازه گیری های ژئوفیزیک لرزه ای و ازمایشات ژئوتکنیک استفاده شده، که توافق خوی بین نتایج حاصل، مشاهده شده است.
نتایج این بررسی، کاربرد امواج میکروترمر را با توجه به مشخصات رفتاری رسوبات، در مطالعات پهنه بندی لرزه ای به منظورکاهش خطرات زمین لرزه ها و ایمنی عمومی در مناطق شهری، خصوصا شهر تهران مورد تاکید قرار داده است.