سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام آفتابی – کارشناس ارشد خاک و پی
ابوالفضل اسلامی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

آنالیزپی که به عنوان یک عضو انتقالی بار را از قسمت روسازه به زیر سازه ( شالوده یا بستر) منتقل می کند، دارای اهمیت بسیاری می باشد . پی های گسترده از متداول ترین پی های سطحی می باشد؛ با توجه به تنوع روش های آنالیزپی های گسترده، مهندسین محاسب در انتخاب روش تحلیل دچار سردرگمی بوده و پاسخهای بدست آمده در بسیاری موارد مبهم و غیرعادی بوده که درنهایت به طراحی های نادرست و غیر اقتصادی می انجامد. برای بررسی روشهای متداول طراحی و قابلیتهای آنها، سه مورد فونداسیون اجراء شده، در نظر گرفته شده و آنالیز آنها با استفاده از هفت روش، متشکلاز دو روش دستی و چهار روش کامپیوتری با نرم افزار به قرارANSYS و ۵٫۴۰ SAFE6.20 ، MATS ، SAP90 انجام و اثرات بعد المان نیز در این تح قیق مورد ملاحظه قرار گرفتند . ارزیابی های انجام شده Ks گردید. همچنین مقادیر متنوع نشان دادند که پارامترهای زیادی در صلبیت و یا انعطاف پذیری مؤثرند که در روشهای دستی مورد توجه نبوده و توزیع لنگرها در نمودارهای بدست آمده از این روش ها منطقی نیستند . بنابراین بکارگیری روشهای دستی برای طراحی پی های حساس بود Ks گسترده، روش های مطرودی می باشند .از میان پنج نرم افزار فوق، فقط سه نرم افزار آخر نسبت به پارامتر که توزیع و مقادیر لنگرها بر اساس این نرم افزار ها نیز از روند مطلوب و منطقی برخوردار می باشد