سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
امیر حسن امیدی – عضو هیات علمی بخش دان ههای روغنی موسسه تهیه و اصلاح بذر و نهال کرج

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه تحمل به سرما و عملکرد دانه ارقام بهاره پیش سرمایی شده با ارقام پاییزه گلرنگ در پاییز سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در ۲۱ مهر ماه انجام شد. در این آزمایش در مجموع از ۲۸ رقم گلرنگ، پاییزه و بهاره به ترتیب به نام های (پدیده، ،IL-128 ،K.A.72 ،K.C.72 ،LRV-51-11 ،Yenice ،K.W.2 ،LRV-290 ،۶۹۷ ،LRV-51-20 ،LRV-51-13 ،S-6-6 ، محلی مرند، IL-111 ،IL-119 ،L.S.P، محلی میاندوآب، ژیلا، uc-1، نبراسکا – ۱۰ ، رقم محلی اصفهان، اراک – ۲۸۱۱ ، FO2 ، داوری – ۲۸۱۱، IL-،۱۱۱(۲) ،ES.68 ، و LSP(2) و LRV-51-51 استفاده شد. صفاتی از قبیل تعداد شاخه های فرعی در هر گیاه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه، درصد خسارت سرما و عملکرد دانه اندازه گیری شدند . مقایسه میانگین ها نشان داد که، رقم IL-111(2) با ۸۵/۳۳ درصد سرمازدگی و رقم ۶۹۷ با ۲/۳۳ درصد سرمازدگی به ترتیب حساس ترین و متحمل ترین ارقام از بین سایرین بوده اند همچنین بیشترین مقدار عملکرد دانه با ۲۶۹۱ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار عملکرد دانه با ۱۸۰/۷ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به ارقام ۶۹۷ و IL-111-(2) می باشد.