سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی کوهپایه – پژوهشگاه دانش های بنیادی ، تهران
حبیب خسرو شاهی – دانشگاه علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سعید توسلی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبیه سازی میلنیوم دقیق ترین شبیه سازی بس ذره ای تشکیل ساختارها براساس نظریه ماده تاریک سرد در مقیاس ۵۰۰ مگاپارسکی است. تشکیل کهکشانها در این گونه شبیه سازی ها با مدل های نیمه تحلیلی استوار بر حرکت هاله ها و ریز هاله های ماده تاریک انجام می گیرد . از اینرو تعداد زیادی پارامتر از طریق انتخاب آهنگ سرمایش، بازخورد، انتخاب تابع درخشندگی و غیره وارد محاسبات می شوند. اما در عمل تعداد مشاهده پذیرهایی که بتوان با استفاده از آنها پارامترهای فوق را تنظیم کرد بسیار محدود است. گونه خاصی از گروههای کهکشانی بنام فسلیل ها – که در آنها کهکشان مرکزی حداقل دو قدر از سایر کهکشانهای گروه درخشان تر است – می توانند به این مشاهده پذیرها تنوع بخشیده و تبهگنی در انتخاب پارامتر ها را کاهش دهند. در این مطالعه ابتدا گروههای کهکشانی فسیل و گروههای کنترل- با حداقل شکاف در درخشندگی – را از کاتالوگ تمام حجم مدل نیمه تحلیلی میلنیوم انتخاب کرده و با مطالعه زمان ادغام کهکشان ها ، میزان تشکیل ستارگان و نسبت جرم کهکشهانهای برخورد کننده بعنوان تابعی از جرم هاله و قدر کهکشانها نشان می دهیم که کهکشانهای مرکزی گروههای فسیلی تاریخچه ای متفاوت از آنچه که در کهکشانهای مرکزی گروههای کنترل مشاهده می شود، دارند. این مشاهدات محدود به کهکشانهای مرکزی را با درک مفهومی خود از فسیل ها که بر مبنای تشکیل زود هنگام هاله آنها و در نتیجه پیرتر بودن آنها نسبت به گروههای کنترل است تحلیل می کنیم و نتایج را با اطلاعات مشاهداتی موجود مقایسه می کنیم.