سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
زهرا سامی – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اصلاح نباتات بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز
عباس عالم زاده – بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:
به منظور مقایسه و بررسی ترجیح کدونی ژنهای رمز کننده پتاسیم ترانسپورتر در گیاهان مختلف توالی ۵۲ آیزوفرم از ۱۵ گیاه مختلف از پایگاهNCBIتهیه شد و توسط برنامهGene Infinityمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از تجزیه کلاستر م ی زان تشابه ترج یح کدنی ژنهای رمز کننده پتاسیم ترانسپورتر مشخص شد. نتایج نشان داد که برای اکثر اسید آمینهها، کدونهایی ترجیح داده شده بودند که نوکلئوتید انتهایی آنTیاA بود در اسید آمینههای دارای ۴ کدون همانند آلانینAlaگلایسینGly پرولین Proتیروزین Thr ووالین Val بیشترین ترجیح برای کدونی بود که دارای نوکلئوتید انتهاییAیاT بود و در اسید آمینههای دارای ۶ کدون همانند لوسین Leu آرژنینArgوسرین serبیشترین ترجیح برای کدونی بود که دارای نوکلئوتید انتهایی GیاC بود درنهایت میتوان پیشنهادداد که در اکثر گیاهان مورد بررسی ترجیح کدونی یکسانی برای ژنهای رمز کننده پتاسیم ترانسپورتر وجود دارد و میزان ای ن شباهت دربین گیاهان یک خانواده بیشتر از گیاهان متعلق به خانوادههای مختلف است. همچنین بررسی کدونهای مترادف نشان داد که که بین فراوانی بعضی از کدونها از نظر آماری در سطح ۵٪ همبستگی وجود دارد. برای اسید آمینه آلانین بین فراوانی کدونهایGCG و GCAبا ضریب همبستگیr =0/835 رابطهعکس وجود داشت ودربین فراوانی کدونهای GCC,GCG باضریب همبستگی r=-0/572 رابطه مستقیم وجود دشت. نتایج نشان داد که بین ایزوفرمهای مختلف یک ژن در یک گیاه نیز از نظر ترجیح کدونی میتواند تفاوت وجودداشته باشد