سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
منظر حیدری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
زهراسادات شبر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
محمدجواد حیدری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده کامپیوتر
احسان پورعابد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

چکیده:
با توجه به اهمیت غذایی برنج و کاهش قابل توجه پتانسیل عملکرد آن تحت تنش خشکی، این تحقیق به منظور شناسایی ژنهای دخیل در این تنش با کمک تجزیه و تحلیل اطلاعاتest دوکتابخانه برگ گیاه برنج انجام شده است. بیان افتراقی ژنها با استفاده از ابزاربیوانفورماتیکیIDEG و ۶ Digital differential display(DDD)بدست آمد. در روش دوم، اطلاعات اولیه در حالت نرمال و تنش خشکی از پایگاه دادهNCBIجمعآوری شد. با استفاده از الگوریتم پیادهسازی شده در نرمافزار متلب توالیهای دارای شناسهUnigeneمشخصشدند سپسIDEG6با استفاده از آزمون آماری فیشر تفاوت بیان معنیدار بین ۴۰ و ۳۲ ژن را به ترتیب در سطح ۵% و ۱% نشان داد. نتایج حاصل ازDDDبا استفاده از آزمون آماری فیشر، تفاوت بیان معنیدار بین ۳۶ ژن را نشان داد. مقایسه نتایج حاصل ازIDEG و ۶ DDD نشان داد که ۳۲ ژن حاصل ازIDEG6 در سطح ۱%) زیر مجموعه ۳۶ ژن حاصل ازDDDمیباشند که خود نیز زیر مجموعه ۴۰ ژن حاصل ازIDEG 6 در سطح ۵%) هستند. از بین ۳۲ ژن مشترک دارای تفاوت بیان معنیدار تحت تنش خشکی نسبت به نرمال، ۲۴ ژن افزایش و ۸ ژن کاهش بیان معنیداری داشتند. ژنهای افزایش بیان یافته مانند متالوتیونینها، تیوردوکسین، تریوز فسفات ایزومرازها، لیپیدترانسفراز و پراکسیدازها، جزء ژنهای دخیل در پاسخ به تنشهای محیطی و اکسیداتیو، برقراری هموستازی، پروتئولیز و گلیکولیز بودند در حالیکه ژنهای متعلق به دستگاه فتوسنتزی و فتوسنتز مانند روبیسکو کاهش بیان نشان دادند. امید است نتایج به دست آمده در راستای یافتن راهکارهایی هدفمند جهت افزایش تحمل به خشکی مفید واقع گردد.