سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فرشید فروزین – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه

چکیده:
بخشهای هوایی ۲ گونهی مهم از گیاه سالویا در مرحله ۲۰ % گلدهی، بصورت وحشی از ارتفاعات کوههای مختلف استان آذربایجان غربی با شرایط اکولوژی مختلف در خرداد ماه سال ۹۳ جمعآوری شد. از پودر حاصل از اندامهای هوایی، به وسیله دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب اسانسگیری گردید. تجزیه و شناسایی ترکیبات تشکیل دهندهی اسانس با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام گرفت. ۱۱ ترکیب در دو گونه شناسایی شد: ۱۱ ترکیب برای S. atropatana با درصد اسانس ۷۲/۰۴% و ۳ ترکیب برای S. nemorosa با درصد اسانس ۹۸٫۲۳% در S. syriaca ترکیبهای ۱٫۸cineole (46.45%) و camphor (27.58%) و در S. aristata (m-pheoxypheoxy (95.42%)) 1, 3-bis به عنوان ترکیبهای شاخص شناسایی شد. فعالیت پاداکسایشی اسانس گونه های مختلفسالویا با استفاده از تعیین میزان و نوع ترکیبات فنولی و قابلیت خنثی سازی رادیکال های آزاد ۲و ۲ دی فنیل، ۱ پیکریل هیدرازیل (DPPH) مورد بررسی قرار گرفت و میانگین جذب عصاره S. syriaca ا ۲۴% و S, aristata ا ۳۱% به دست آمد.