سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهرخ یوسف زاده چابک – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا – مرکز تحقی
حسین همتی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا – مرکز تحقی
انوش دهنادی مقدم – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا – مرکز تحقی
سمیه شعبانی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان آموزشی، درمانی پورسنا – مرکز تحقی

چکیده:

تریازیعنی : اولویت بندی مراقبت از بیماران بر اساس شدت آسیب وانجام بهترین اقدام درمانی برای بیـشترین افـراد در کمترین زمان وبه عنوان فعالیت مدیریتی قوی در ارائه خدمات درمانی به بیماران اورژانسی بکارمی ر ود . تریـاژ ترومـای روزانـهطبق مدل پیشگیری ناکامل در سه سطح: Non Urgent-Urgent- Emergent تریاژ روزانهSTART(Simple Triage andRapid Treatmentمخفف تریاژ سریع ودرمان فوری بیان می گردد
هدف : مطالعه چگونگی تغیرات تعداد مراجعین در شیفت های مختلف صبح وعصر وشب وزمانهای مراجعه با تحلیل واریانس بر اساس سه سطح تریاژ ترومای روزانه داخل بیمارستان آموزشی – درمانی پورسینا تریاژ می شوند . روش کار : مطالعه توصیفی – مقطعی درمرکز آموزشی – درمانی پورسینا مرکزاصلی تروما در گیلان بـه مـدت سـه مـاه بـصورت شبانه روزی در بهار ۱۳۸۵ تمام بیماران مراجعه کننده براساس معیارهای تریاژ ترومای داخل بیمارستانی بصورت روزانـه بـه دو گروه بستری وسرپایی تقسیم وبیماران بستری در سطح اورژانسی به بخش تروما ( اورژانس ) I و سطح اضطراری به ( اورژانس ) II و سطح غیر اضطراری در بخشهای ارتوپدی – جراحی – داخلی اعصاب پذیرش شد ند . تعداد مراجعین در هر شـیفت متغیـر وابـسته ومتاثر از متغیر زمان می باشد . اطلاعات با نرم افزار SPSS11/5 وانجام آزمون آماری T-Test و ANOVA مورد تحلیل آماری قـرار گرفت .
نتایج : از ۳۱۰۲۱ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا در سه ماهه بهار بیماران سرپایی %)۸۳/۵ )۲۵۸۰۶ وبـستری ۵۲۱۴ %(۱۶/۸) وفوتی %)۰/۰۸)۲۵ واز بین بیماران بستری شده توسـط آمبـولانس ۱۱۵ تعـداد %)۰/۴) ۲۰۳ واعزامـی %)۱۸/۴۰) ۹۶۰ و مراجعه شخصی %)۷۷/۷۰)۴۰۵۱ بودند . میانگین تعداد بیماران بستری شده وسرپایی دردو شیفت صبح وشب تفاوت معنـاداری داشـــت ) ) P=0.00 وحـــداکثر بـــستری درشـــیفت شـــب %)۴۰/۳۰)۲۱۰۴ و حـــداکثر بیمـــاران ســـرپایی درشـــیفت صبح %)۴۸/۲۱)۱۲۴۴۳ بود . میانگین بیماران تریاژشده ‘ درسه شیفت در سطح اورژانسی ) ) P=0.01 و نیـز در سـطح اضـطراری ( P=0.00 ) تفاوت معناداری داشت ودر سطح غیر اضطراری تفاوت معناداری نداشت ونیزحـداکثر پـذیرش در شـیفت شـب درسطح اورژانسی %)۶۰)۲۱۴ ودر سطح اضطراری %)۴۴) ۱۲۰۶ ودرسطح اضطراری %)۴۰)۶۲۵ بـود . میـانگین تعـداد بـستری در نیمه اول با نیمه دوم درماههای : فروردین =)P 0 /312) خرداد =)P 0 /313) و اردیبهشت =)P 0 /75) تفاوت معناداری نداشت در این مطالعه بیش از %)۲۵) از تغییرات تعداد مراجعین وابسته به زمان ( شیفت های کاری ) می باشد .
نتیجه گیری : باتوجه به حادثه خیز بودن این استان در خصوص تصادفات بیشترین میزان پذیرش در شیفت شب لـزوم توجـه بیشتر به شیفت شب از جهات مختلف می تواند در نجات جان بیماران نقش حیـاتی داشـته وکمبودمطالعـات در زمینـه تریـاژ داخل بیمارستانی این مسئله لزوم انجام تحقیقات بیشتر در این خصوص را می طلبد .