سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز معطر – دانشکدهمحیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا عابدی – دانشکدهمحیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
آزاده وزیری نهاد – دانشکدهمحیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

انرژی دستمایه حیات و کارمایـه فعالیـت هـای بشـری اسـت . مسائل انـرژی و ارتبـاط آنهـا بـا فرآینـد توسـعه اجتمـاعی و اقتصادی توجه خاص بسیاری از دولتمردان و صـاحبنظران را در کشــورهای مختلــف برانگیختــه اســت و بخصــوص طــی دهه های اخیر تأمین انرژی پایدار به صورت جزء جدائی ناپذیر اهداف توسعه درآمده است . انرژی به عنوان یک عامل اولیه تولید، اهمیت ی نظیر نیروی کـار و سرمایه را دارد و در بخش هـای خـانگی و خـدمات میـزان مصرف سرانه انرژی نشانگر کیفیت زندگی است . وابستگی روزافزون بشر به انرژی چه به عنوان یک کالا بـرای
مصارف نهائی و چه به عنوان کالای واسطه ای جهت تولیدات دیگر یک حقیقـت انکارناپـذیر اسـت و هرگونـه ا خـتلال در تأمین انرژی، فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را با مشکل مواجه می سازد . تعاملات انرژی و اقتصاد تا بدانجا پیشرفته است که در ادبیات اقتصادی امروزی، میزان منابع انرژی در کشورها، میزان عرضه و مصرف سرانه انرژی اولیه و میزان سـرانه کیلـووات سـاعت برق مصرفی به صورت یکی از شاخص های مقایسه امکانـات بالفعل و بالقوه و سطح توسعه کشورها درآمده است . امروزه بیشترین منبـع انـرژی جهـان را سـوخت هـای فسـیلی
تشکیل می دهند . بشر می داند این منابع ابدی نیستند و براساس برآوردهای انجام شده عمر سوخت هـای فسـیلی ۲۵ تـا ۲۰۰ سال می باشد ] . [ ۲
از طرف دیگر استفاده روزافزون از سوختهای فسـیلی عـلاوه بر آلودگی هوا که خود مشکل بزرگ زیسـت محیطـی اسـت، باعث گرم شدن هوای اقلیم مـی شـود و عـوارض جـانبی آن حیات بشری را به مخاطره انداخته است . بنابر این جهان امروز در پی یافتن جایگزین مناسب انرژی می باشد و پس از گذشت حدود نیم قرن از کشف واقعه شکافت، امروزه انرژی هسته ای توانسته حدود %۱۷ انرژی کل مصـرفی جهان را تأمین نماید ] . [ ۱ کاربرد انرژیهای تجدید پذیر برای تولید برق هنـوز اقتصـادی نشده و استفاده از انرژِی گداخت هسته ای بـه سـالیان درازی تحقیق و پژوهش نیاز دارد . هدف از انجام این تحقیق پاسخ به سؤالات اساسی زیر است :
-۱ آیا نیروگاههـای هسـته ای نسـبت بـه نیروگاههـای فسـیلی باتوجه به ملاحظات زیست محیطی قابل رقابت هستند؟
-۲ آیا استفاده از برق هسته ای در مقایسه با برق فسیلی توجیـه اقتصادی دارد؟