سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین بردبار – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
سیدحبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اساس روآبط هیدرولیکی و روش عددی حل معادلات، در مدلهای ریاضی مختلف با یکدیگر متفاوت است لذا تحقیق حاضر مقایسه ای بین نتایج مدلهای هیدرولیکی در جهت تعیین میزان اختلاف موجود می باشد. در این راستا پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز، جهت شبیه سازی هیدرودینامیک رودخانه، مدلها تک تک کالیبره شده و تحلیل هیدرولیکی سیلآب توسط مدلهای MIKE 11,HEC-RAS بترتیب با ضریب زبری ۰۵۲/۰ و ۰۳۹/۰ انجام گرفت در مرحله بعد نقشه های پهنه سیلگیر با استفاده ااز نتایج آنالیز هیدرودینامیکی مدلها، توسط نرم افزار ArcView GIS ترسیم گردید. و عمل تلاقی این نقشه ها با پلاتهای ۲۵۰۰۰/۱ سازمان نقشه برداری، در برنامه ArcView انجام شد. در نهایت میزان پیشروی سیلآب در دوره برگشتهای مختلف، توسط برنامه ArcView مشخص گردید. در مجموع میزان پیشروی آب محاسبه شده توسط مدل HEC-RAS نسبت به مدل MIKE11 در دوره برگشت ۲،۲۵ و ۵۰۰ ساله بترتیب دارای افزایشی برآبر ۸۸/۵ ،۱۲/۷ و ۲۷/۴ درصد می باشد. لذا چون نسبت اختلاف بین نتایج مدلها بسیار کوچک می باشد از این رو در منطقه مورد مطالعه، میتوان از هر دو مدل هیدرولیکی MIKE11,HEC-RAS جهت روندیآبی جریان در رودخانه و پهنه بندی سیلآب در دوره برگشتهای متفاوت استفاده نمود.