سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین بردبار – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

امروزه مدلهای فیزیک بدلیل هزینه های ساخت کمتر مورد استفاده قرار می گیرند لذا از این حیث استفاده از مدلهای ریاضی بدلیل سادگی انجام محاسبات و دقت مناسب آنها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است اما در مواردی دیده شده، محدودیتهایی که هر مدل ریاضی برای انجام محاسبات تئوریک خود اعمال می کند موجب تفاوت میان نتایج حاصل از مدل و نتایج واقعی گردیده است همچنین در مواردی استفاده نادرست شخصی از این برنامه ها میزان خطا را دو چندان می کند در مدلهای ریاضی متفاوت، با قابلیت انجام محاسبات هیدرودینامیک، بدلیل استفاده از معادلات مختلف ممکن است نتایج یکسانی حاصل نگردد لذا در این تحقیق نتایج پخنه سیل گیر( میزان پیشروی سیل در سواحل) حاصل از دو مدل هیدرولیکی MIKE11 و HEC-RAS با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در ابتدا تحلیل هیدرولیکی سیل با ورود داده های هندسی مسیر رودخانه، مقاطع عرضی، شرایط مرزی و داده های اولیه پس از کالیبره کردن دو مدل انجام می گیرد. سپس نتایج حاصل از مدل را که شامل پهنه سیل گیر می باشد، بعنوان لایه های اطلاعاتی مورد نظر به نرم افزارARCVIEW انتقال داده و با نقشه های توپوژرافی ۱/۲۵۰۰ سازمان نقشه برداری کشوری برخورد می دهیم. در انتها نتایج در قالب نقشه های پهنه سیلگیر برای مدل HEC-RAS و MIKE11 نشان داده شده است، بطور کل نتایج بدست آمده از دو مدل ریاضی فوق الذکر، شامل عمق آب و پیشروی سیلاب در هر مقطع از نزدیکی تقریبی این نتایج با یکدیگر حکایت می کند. طوریکه میزان پیشروی آب در مدل HEC-RAS نسبت به مدل MIKE11 در سیلابهای با دوره برگشت ۲۵، ۲ و ۵۰۰ ساله بترتیب دارایافزایشی برابر با ۷/۱۲، ۵/۸۸ و ۴/۲۷ درصد می باشد. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گیری نمود: چون نتایج دو مدل ریاضی به یکدیژر نزدیک می باشد لذا در منطقه مورد مطالعه( رودخانه بشار) می توان از هر دو مدل هیدرولیکی HEC-RAS و MIKE11 برای تحلیل هیدرولیکی سیستم رودخانه و پهنه بندی سیلاب در دوره برگشتهای متفاوت استفاده نمود.