سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسینعلی آقاجانی – استادیار دانشگاه مازندران
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
علی اکبر آقاجانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

نواحی کلان شهر در بسیاری از کشورها به شدت چند فرهنگی و چند محوری شده اند. کارآفرینی زنان و قومیتها مفهوم مورد توجه جوامع چند فرهنگی مدرن شده است. در یک شهر بزرگ و مدرن، کارآفرینی زنان و قومیت ها، بخش مهم و در عین حال ضعیفی در بخش اقتصاد محلی به شمار می آید و در عین حال، کارآفرینان زن و قومی به عنوان ایجاد کنندگان بالقوه شغل به شمار می آیند. این گروه از کارآفرینان زن و قومی به عنوان ایجاد کنندگان بالقوه شغل به شمار می آیند. این گروه از کارآفرینان، در زندگی اقتصادی شهر، به خاطر ایجاد تنوع در اقتصاد و افزایش رو به رشدشان، از قشرهای ویژه به حساب می آیند.
در مقاله حاضر، با هدف تشریح و تبیین این دو گروه از کارآفرینان به مقایسه و بررسی تفاوت ها و شباهتهای آنها، به منظور کمک به مدیران و پژوهش محققین، پرداخته ایم. آنگاه در پایان مقاله، پس از ارائه نتایج و یافته های تحقیق، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و نتیجه گیری، کاربردهای مدیریتی، و پیشنهادات مرتبط با آن جهت پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.