سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده کاظمی –
علی اکبر سبزی پرور – دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
صفر معروفی –
جواد بذر افشان –

چکیده:

نمایه های خشکسالی مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از: نمایه دهک ها (DPI)- نمایه درصد از نرمال بارندگی (PNPI)- نمایه معیار Z- نمایه ناهنجاری بارش (RAI)- نمایه بارش استاندارد شده (SPI)- نمایه Z چینی (CZI) و نمایه Z چینی تعدیل یافته (MCZI)، معیارها در دو گروه زیر ارزیابی شدند: الف) شباهت توالی سالهای خشک، نرمال و تر که با استفاده تحلیل کلاستر (Cluster analysis) مورد بررسی قرار گرفت، و ب) همبستگی آماری بین نمایه ها. بررسی ها از دیدگاه تحلیل خوشه ای نشان داد که سنجه های RAI و Z از لحاظ معیار آماری کاملاً مشابه بوده و در ارزیابیهای خشکسالی نیز تقریباً نتایج مشابهی عاید می سازند. همچنین سنجه های DPI, Z و RAI از لحاظ توصیف وضعیت خشکسالی بسیار بهم نزدیک بودند. در مجموع، در شرایط اقلیمی استان همدان (سرد نیمه خشک) سنجه های RAI, DPI و Z بعنوان بهترین سنجه های خشکسالی هواشناسی شناخته شدند. این سنجه ها نسبت به سایر نمایه های مورد مطالعه تطابق بهتری با شواهد واقعی کشاورزی در سالهای خشک نشان دادند.