سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدزمان نوری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران،
مرتضی نصیری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران،
علی نقی فرهمند – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور شناسایی ارقام مناسب کلزا جهت کشت در شالیزار پس از برداشت برنج ، تعداد ٢٥ رقم کلزا در استان های مازندران و گیلان در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت و آمل در قالب طرح لاتیس با دو تکرار ارزیابی شد. این مطالعه با انتخاب ١٠ لاین برتر در سال دوم در مازندران در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ادامه یافت. پس از آماده سازی زمین در اواخر شهریور ، لاین های کلزا در مهر ماه کشت شدند و عملیات زراعی مناسب شامل مبارزه با علف ها ی هرز و کودپاشی صورت پذیرفت . ضمن اینکه یادداشت برداری های لازم درطول دوره رشد و هنگام برداشت انجام شد . نتایج تجزیه واریانس ساده و مرکب در سال اول حاکی از معنی دار بودن اثر ژنوتیپ ها در صفات ارتفاع بوته ، وزن هزاردانه ، تعداد دانه در غلاف ، تعداد غلاف در بوته و عملکرد بود. بر اساس مقایسه میانگین ها ، ارقام هایولا ۴۰۱ و Fussia به ترتیب با ۴/۵ و ۴ گرم در رشت و آمل بیشترین وزن هزار دانه را دارا بودند. با در نظر گرفتن زودرسی ، عملکرد و سایر صفات مطلوب ، لاین Syn-3 برای آمل و رقم هایولا ٤٠١ برای رشت به عنوان ژنوتیپ ها ی برتر انتخ اب شدند . در سال دوم اجرای آزمایش در استان مازندران درآمل، ضمن مطالعه صفات در لاین های منتخب در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار ، درصد روغن این لاین ها نیز مورد اندازه گیری قرارگرفت . بطور کلی با توجه به درصد روغن و عمل کرد و زودرسی، رقم Syn-3 با ۴۹/۹ د رصد روغن و ۱۸۹۴/۴ کیلوگرم در هکتار عمل کرد و با ٢١٣ روز طول دوره رشد بعنوان رقم مطلوب منطقهانتخاب شد.