سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – استادگروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صادقی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
زینب سویزی – دانشجوی زمین شناسی مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ١٠ پروفیل لرزه ای مطالعه شده توسط پژوهشگاه بین المللی مهنسی زلزله و زلزله شناسی و اطلاعات ژئوتکنیکی در شهر بم فرکانس غالب محاسبه شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده مشاهده می شود این پارامتر به صورت قابل توجهی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. با افزایش عمق سنگ بستربه سمت جنوب فرکانس غالب کاهش می یابد. مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصله از روش نسبت طیفی افقی به قائم ٦٥ پس لرزه زلزله بم که توسط ٩ ایستگاه موقت لرزه نگاری ثبت شده نشان می دهد که روش کم هزینه نسبت طیفی، که بر اساس لرزشهای خفیف زمین است در صورت عدم وجود اطلاعات دقیق ژئو تکنیکی منطقه، روش مناسبی برای تخمین فرکانس غالب می باشد.