سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ریحانه ایوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج
علی رضا آستارایی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی مشهد

چکیده:

کاربرد ترکیبات آلی به صورت محلول پاشی در کشاورزی ارگانیک رو به افزایش است، زیرا تاثیر بسزایی بر تولید سبزیجات و میوه ها دارد. به نظر می رسد که اسیدهای هیومیک ترکیبات آلی باعث کاهش خشک شدن سریع قطرات محلول غذایی در سطح برگ شده که نهایتا می توانددر جذب بیشتر عناصر غذایی نقش داشته باشد. از طرفی، محلول پاشی اسیدهای هیومیک در دراز مدت، تجمع بیشتر مواد فتوسنتزی را ترغیب و کارایی بیشتر آنها را از محلول پاشی پنجم به بعد باعث می گردد که از طریق افزایش مقدارقند و کاهش پوسیدگی، نقش مثبتی در کیفیت محصول تولید شده دارد (۳).