سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پخش سیلاب بر شاخص های گیاهی در و دوره تر و خشک، تولید و درصد تاج پوشش گیاهی شبکه بیشه زرد ۱ و عرصه شاهد در ایستگاه آبخوانداری کوثر بررسی شد. آماربرداری از محلهای آزمایش در یک دوره ۱۰ ساله (۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰) با استقرار پلاتهای یک متر مربعی به شیوه تصادفی- منظم از دو عامل فوق انجام گرفت. بر اساس نتایج، تولید و درصد تاج پوشش گیاهی شبکه در خشکسالی ها نسبت به میانگین ۱۰ ساله به ترتیب ۱۱/۳۸% و ۱۷/۲% کاهش یافته در حالی که در شاهد میزان کاهش آنها ۵/۹% و ۱۵% بوده است. به عبارت دیگر حساسیت گیاهان شبکه به خشکسالی بیشتر از گیاهان شاهد می باشد. با این وجود مشاهده گردید تولید و درصد تاج پوشش گیاهی شبکه در خشکسالی به ترتیب ۴و۲ برابر شاهد می باشد. اگرچه میزان این تغییرات در دو دوره خشک و تر یکسان نمی باشد، اما از نظر آماری تفاوت آنها نسبت به شاهد، در هر دو دوره در سطح ۱% معنی دار است. این دستاورد نشان می دهد که با شیوه پخش سیلاب به شرطگزینش مکان مناسب اجراء می توان با اطمینان بالاتری از بحران کمبود علوفه در خشکسالی ها گذشت.