سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیب خداوردی لو – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین شاخص هایی که ویژگیهای بخش غیراشباع خاک را بصورت کمی بیان می کند، منحنی رطوبتی خاک است که در بسیاری از پژوهش ها به عنوان اطلاعات پایه مورد استفاده قرار می گیرد . لیکن، اندازه گیری مستقیم آن هزینه بر و وقت گیر بوده و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی ویژه دارد . به همین دلیل، در سالهای اخیر تلاشهایی فراوان صورت گرفته تا با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک و بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم بتوان آن را با دقتی قابل قبول برآورد کرد . برای برآورد منحنی رطوبتی خاک میتوان توابعی با استفاده از داده – های موجود در منطقه ایجاد کرد و یا از توابع اشتقاق یافته در سایر نقاط جهان استفاده کرد . لیکن، تاکنون کارآیی توابع از پیش تعیین شده مانند ROSETTA در خاکهای مسئلهدار ( برای مثال خاکهای آهکی ) آزموده نشده است . هدف از این پژوهش، مقایسه کارآیی توابع انتقالی خاک و برنامه ROSETTA در برآورد منحنی رطوبتی از ویژگیهای زودیافت خاک بود .