سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب راعی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عبدالقیوم قلی پوری – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد دانه ارقام جو متاثر از تراکم های مختلف بوته ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار پیاده گردید . فاکتورهای موردبررسی ر ا ارقام جو در چهار سطح (ینسیوی، ماکویی، سهند ولاین ۴۷۱۴ ) با تراکم های ( ۴۰۰ ، ۴۵۰ و ۵۰۰ بذر در متر مربع ) تشکیل می دادند. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم ، عملکرد افزایش یافت به طوری که کمتر ین عملکرد به تراکم ۴۰۰ بذر و بیشترین آن به تراکم ۵۰۰ بذر در متر مربع مربوط می شد . در بین ارقام مورد بررسی ، بیشترین عملکرد دانه به رقم ینسیوی با عملکردی معادل ۱۸۷/۶۳ گرم در متر مربع و کمترین آن به رقم ماکویی با عملکردی معادل ۱۶۳/۴۷ گرم در متر مربع به دست آمد . بررسی میزان انتقال ماده خشک در تراکم های مختلف نشان داد که با افزایش تراکم میزان انتقال ماده خشک ازکل بوته و ساقه بیشتر می گردد ولی مقدار ان در تمامی ارقام مورد استفاده یکسان نبود . بیشترین میزان انتقال ماده خشک به رقم ینسیوی در تراکم ۵۰۰ بذر در متر مربع و کمترین آن به رقم ماکویی در تراکم ۴۰۰ بذر در متر مربع تعلق داشت. بیشترین میزان مشارکت ذخایر ساقه و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک از بخش های رویشی درعملکرد دانه، در بالاترین تراکم و در رقم ینسیوی به دست آمد. به نظر میرسد یکی ازدلایل عملکرد بالای این رقم در شرایط دیم به واسطه انتقال بالای ماده خشک و سهم مشارکت بیشتر ذخایرساقه درعملکرد دانه باشد.