سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس نور
روانبخش رئیسیان – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ، استان چهارمحال و بختی
سیدلاله رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استان چهارمحال و بختیاری با حجم بارش سالانه ۱۱/۵ میلیارد متر مکعب یکی از نواحی پر بارش کشور است. از این رو مطالعه منابع آب، فرسایش خاک،عوامل موثر بر آنها و همچنین پیامدهای مربوطه از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان فرسایش خاک در کرتهای آزمایشی با دو کاربرد کشاورزی رها شده و مرتع فقیر با استفاده از باران ساز مصنوعی در حوزه گرگک در استان چهارمحال و بختیاری به اجرا در آمد. در این تحقیق مقدار رواناب و رسوب ناشی از باران با شدت ۴۰ میلی متر در ساعت کرتهای آزمایشی در فواصل زمانی ۵ دقیقه در ظروف مخصوص جمع آوری و حجم و وزن هر کدام اندازه گیری گردید. سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرمم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که میزان تلفات خاک در زمین با کاربری مرتع فقیر ۱/۰۷ برابر بیشتر از میزان آن در زمینهای کشاورزی رها شده می باشد. مقدار رواناب ناشی از کرتهای مستقر در مرتع فقیر نیز به مراتب بیشتر و ۳/۸ برابر اراضی کشاورزی رها شده برآورد شده است.