سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید امیر موسوی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
رضا توکل افشاری – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
امیر آینه بند – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

امروزه گیاه زراعی جدید تاج خروس جهت تولید دانه و علوفه بسیار مورد توجه قرار گرفته است . یکی از مشکلات عمده در استفاده از این گیاه استقرار نامناسب آن می باشد . هدف از انجام این آزمایش ارزیابی تاثیر تیمارهای آماده سازی بذر بر روی ج وانه زنی ارقام متفاوت گیاه تاج خروس بود . ارقام مورد بررسی در این تحقیق شامل مرکادو از جنس هایپوکندریوس و پلیزنت ، آمونت و تریجین از جنس کورینتوس بودند . غلظت ها ی ۱-، ۱، ۱-، ۲، ۱-، ۳، ۱-، ۴، ۱ Mpa از پلی اتیلن گلایکول برای تیمار اسمو پرایمینگ و آب مقطر برای تیما ر هیدروپرایمینگ در نظر گرفته شد . زمان های تیمار پرایمینگ شامل ۳، ۶، ۹، ۱۲ ساعت بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. صفات درصد و سرعت جوانه زنی مورد استقاده قرار گرفت . با استفاده از آزمون مقایسات میانگین دانکن د ر سطح ۹۵ درصد برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی ، بهترین تیمار جهت اسمو پرایم کردن بذر گیاه آمارانت برای تمامی ارقام ۱-Mpa و به مدت ۳ ساعت و برای هیدروپرایم خیساندن بذور به مدت ۳ ساعت تعیین گردید.