سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید محمدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بزرگی و توزیع جابجاییهای زمین اطراف یک تونل در حال پیشروی، یکی از مباحث مهم و گسترده در صنعت تونلسازی میباشد . معمولاً این جابجاییها در زمان ساخت، با استفاده از روشهای ابزار بندی و رفتار نگاری اندازهگیری میشوند و از آنها برای بررسی رفتار توده سنگ و نحوه اندرکنش زمین و سازه در شرایط با نگهداری و بدون نگهداری استفاده میکنند . تونل انتقال آب کرمان به طول ۶۳/۵ کیلومتر و قطر حفاری ۴/۰۴ متر با حداکثر روباره ۱۱۶۰ متر از مخزن سد صفا در شهرستان رابر تا نزدیکی شهر کرمان جهت تامین آب دراز مدت شهر کرمان طراحی شده است و
حفاری آن توسط ماشین تونل زنی تمام مقطع TBM انجام میشود . در این مقاله، با استفاده از روش همگرایی همجواری بر مبنای معیارهای شکست پرداخته شده است، نتایج حاصله نشان دادند که A11 هوک – براون و موهر کولمب به بررسی وضعیت جابجاییهای توده سنگ اطراف تونل در واحد شرایط معیار شکست حاکم بر توده سنگ می تواند تأثیر به سزایی در میزان جابجاییها داشته باشد به طوریکه میزان جابجاییها با در نظر گرفتن معیار شکست هوک – براون نسبت به معیار شکست موهر کولمب بیشتر است .