سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صباحی – عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کود دامی منبع با ارزشی جهت تغذیه گیاهان زراعی می باشد ولی بالا بودن تلفات نیترو ژن و پایین بودن کارایی مصرف نیترو ژن یک چالش جد ی در برابر این کودها می باشد. بنظر می رسد شرایط بارندگی منطقه و نسبت C/N کود دامی مهم ترین عامل تاثیر گذار روی این پدیده باشد . با توجه به اهمیت زیست محیطی این مسئله این آزماش دو ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجراشد. گیاه مورد کشت رقم پاییزه کلزا بود . تیمار های کود ی شامل: ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ (مقدار اپتیمم کود) و ٢٠٠ کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره (F0 تا F4)، و ۱۵۰kgN ha^-1 از منبع اوره + ۵۰kgNha^-1 از منبع کود دامی (MF1) و ۱۰۰kgN ha^-1 از منبع اوره+ ۵۰kgN ha^-1 از منبع کود دامی (MF2) و ۵۰kgN ha^-1 از منبع اوره + ۱۰۰kgN ha^-1 از منبع کود دامی (MF3) و ۱۵۰kgN ha^-1 از منبع کود دامی (M). تمام تیمار های شیمیایی کود فسفر و پتاسیم به ترتیب بمیزان ٢٥ و ٥٠ کیلوگرم بر ه کتار دریافت کردند. نتایج نشان دادند میزان تلفات نیترو ژن در تیمار ١٠٠ % شیمیایی (F3) و ۱۰۰% آلی (M) و MF3 و MF2 به ترتیب ۷۷، ۵۱، ۱۹ و ۸ کیلوگرم بر هکتار در طول دو سال بود که در مقایسه با سایر گز ارشات در حد متوسط است . علی رغم کمتر بودن تلفات در سیستم تلفیقی، کارایی مصرف نیترو ژن در این سیستم کمتر از سیستم شیمیایی بود . دلیل این امر باقی ماندن حدود ٥٠ % از بقایای نیتروژن کود دامی در خاک در پایان آزمایش بود.