سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا تقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اشرف جعفری – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
علی اصغری – دانشگاه محقق اردبیلی
رجب چوکان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

آگروپیرون از گرامینه های مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است . به منظور بررسی عملکرد علو فه و تولید بذر تعدادی از ژنوتیپ های دو گونه A. Cristatum و A. Desertorum در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۵ ، در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج مورد بررسی قرار گرفتند . صفات روز تا ظهور سنبله، تاریخ گرده افشانی، تعداد سنبله در بوته، ارتفاع بوته ، طول سنبله، عملکرد علوفه، عملکرد بذر، شاخص برداشت، وزن بذر در سنبله، تعداد بذر در سنبله و وزن هزار دانه انداز ه گیری شد . داده ها به روش نستد (آشیانه ای ) تجزیه واریانس شدند و همبستگی بین صفات محاسبه گردید . نتایج نشان داد که تفاوت میانگین دو گونه از لحاظ صفات طول سنبله و وزن هزار دانه، معنی دار بود و از این لحاظ میانگین A.desertorum از A.cristatum بیشتر بود. ژنوتیپ های ۷۵۶۵ از گونه A.cristatum و ۴۰۰ از گونه A.desertorum دارای بیشترین عملکرد علوفه بودند و از نظر تاریخ ظهور سنبله در هر دو گونه ژنوتیپ ها به سه گروه زودرس دیررس و متوسط رس تقسیم شدند. در گونه A. desertorum بیشترین عملکرد بذر، متعلق به ژنوتیپ ۴۰۰ و ۴۳۳۶ به ترتیب با منشاءاردبیل و راین(کرمان) و در گونه A. cristatum بیشترین عملکرد بذر مربوط به ژنوتیپ ۱۵۵۰ با منشاء بجنورد. بود. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که با کاشت ژنوتیپ های ۴۰۰ و ۴۳۳۶ از گونه A. desertorum و ۱۵۵۰ و ۷۵۶۵ از گونه A. cristatum، می توان به ارقامی که دارای عملکرد بالایی از لحاظ بذر و علوفه هستند دست یافت . ضرایب همبستگی فنوتیپی نشان داد که عملکرد بذر با صفات فنولوژیکی تاریخ ظهور سنبله و تاریخ گرده افشانی رابطه منفی و معنی دار و با صفات ارتفاع بوته، بیوماس، شاخص برداشت، وزن بذر در سنبله و تعداد بذر در سنبله نبزهمبستگی مثبت و معنی داری داشت. عملکرد علوفه و ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنیداری با تاریخ گرده افشانی و تاریخ ظهور سنبله داشتند.