سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن بنائی قهفرخی –
قاسمعی عمرانی –
فریده عتابی –
مهربان صادقی –

چکیده:

کنترل مواد زائد جامد بویژه زباله های سمی و خطرناک که بخشی از انها را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهند، بسیار مهم است. به دلیل وجود بیماریهای عفونی در بیمارستان ها، متنوع بودن و دفع نامطلوب مواد زائد، دارا بودن انواع مختلف باکتریها و ویروسها، درجه آلودگی بالا، تولید بور و فقدان انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی دقیق علمی در بیمارستهای شهر کرد، انجام این مطالعه ضرورت دارد. این تحقیق شک پژوهش کاربردی است که برای نخستین بار به مدت ۱۳ ماه با هدف انجام مقایسه جنبه های فنی، بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زائد بیمارستانی شامل استریلیزاسیون، سوزاندان و دفن بهداشتی انجام گرفته است تا بتوان روشی مناسب مبتنی بر زیرساختها و پتانسیل های مرتبط و موجود در شهر کرد ارائه نمود. با انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی، درصد مواد تشکیل دهنده، درصد زباله های عفونی و غیرعفونی، چگالی زباله و درجه آلودگی یرابه زباله های بیمارستانی تعیین گردید. کل زباله های تولیدی در چهار بیمارستان شهر روزانه ۱۵۰۰ کیلوگرم و درصد زباله های عفونی آن ۴۵ درص و سرانه مواد زائد بیمارستانی به ازای هر تخت در روز ۱/۸ کیلو گرم می باشند که جمع آوری زباله ها به بخش خصوصی واگذار گردیده است. آنالیز فیزیکی در ده روز ماه میانی هر فصل انجام گرفت. در آنالیز شیمیایی با استفاده از لوله های گازیاب و پمپ مخصوص مقدار گازهای خروجی از دودکش دستگاه زباله سوز اندازه گیری و با استانداردهای جهانی مقایسه گردید. که بیانگر بالا بودن مقدار این آلاینده ها در خروجی دستگاه زباله سوز بود. از نظر اقتصادی، کلیه هزینه های مربوط به هر روش به صورت جداگانه محاسبه گردید. در نهایت پس از انجام بررسیها و تجزیه و تحلیل نتایج استفاده از روش گندزدایی و استرلیزاسیون مواد زائد بیمارستانی بعنوان بهترین روش دفع زباله های بیمارستانی در شهر کرد پیشنهاد گردیده است.