سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحیدرضا جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مختار اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آب شور و خاک شور از موانع اصلی در مسیر تولید کلزا می باشند. برای گیاهی که در معرض شوری قرار گرفته ، جوانه زنی یکی از بحرانی ترین دوره های رشدی آن است ، زیرا بقای گیاه و استقرار آن وابسته به مراحل ابتدایی رشد می باشد. به منظور بررسی اثر شوری بر جوانه زنی کلزا (Brassica napus L. ) در آب شور طبیعی و مقایسه آن با جوانه زنی در آب شور مصنوعی(محلول CaCl2+ NaCl ) پژوهشی ، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید . این پ ژوهش بصورت طرح کاملا تصادفی و در غالب ٢ آزمایش انجام شد. جوانه زنیدر این دو آزمایش در پتری دیش و در اطاقک رشد صورت گرفت . تیمار های اعمال شده در ٢ آزمایش فوق شامل آب شیر بعنوان شاهد و ١٢ سطح شوری ، از ٣ تا ٢٥ دسی زیمنس برمترمی گردید . شمارش بذرهای جو انه زده در ساعت معینی از روز انجام گرفته و تا جوانه زنی صد در صد ویا هنگامی که در ٣ شمارش متوالی تعداد بذرهای جوانه زده ثابت بود ، ادامه یافت . تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که با افزایش شوری تعداد بذرهای جوانه زده و سرعت جوانه زنی کاهش یافته و این کاهش در آب شور طبیعی بیشتر از محلول (CaCl2+ NaCl) مشاهده شد.