سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خسروشیری – کارشناس ارشد هوافضا صنایع ثامن الائمه مشهد
علیرضا مستوفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعود دهقان حسین آباد – کارشناس ارشد تبدیل انرژی صنایع ثامن الائمه مشهد

چکیده:

در این تحقیق میدان جریا اطراف روتور اصلی بالگرد در پرواز ایستایی با دوف رض جریان تراکم پذیر لزج و غیر لزج ودر حالت سه بعدی و با مدل توربولانس اسپالارت آلماراس محاسبه شده است. معادلات با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالاتی فلوئنت و به روش حجم محدود صریح حل شده است. نتایج هر دو حالت لزج و غیر لزج با نتایج تجربی و محاسبات عددی مقایسه شده است. ایننتایج ناتوانی فرض جریان غیر لزج در مانهایی که تغییر شدید در گرادیان فشار وچود دارد را نشان می دهد.