سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما امامی فرد – استاد یار گروه مکانیک، دانشگاه گیلان – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکانی
میر حامد محافظ – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه گیلان – دانشکده فنی – گروه مهندسی مک

چکیده:

حل عددی جریان آشفته غیر قابل تراکم پشت سیلندر دایره ای شکل در دو بعد برای مدل های LES و K-epsilon به کمک نرم افزار Fluent مقایسه شده است . نوع حل کننده تفکیکی ضمنی (segregated implicit) بوده و مبنای مقایسه بین دو مدل در پیشگویی زوایای تحت تاثیر گرادیان فشار مطلوب و نا مطلوب حول سیلندر و زاویه جدایش جریان و ضریب دراگ میانگین در مقابل اندازه گیریهای آزمایشگاهی می باشد و همچنین توانایی مدل LES در اسیر کردن گردابه های پشت سیلندر در مقایسه با مدلk- epsilonبررسی و عدد Strouhalمحاسبه شده بوسیله این دو مدل باداده های اندازه گیری شده مقایسه شده است . با توجه بهمحاسبات انجام شده ضعفهایی در مدل اغتشاش k-epsilon درمقابل مدل LES در پیشگویی نتایج بدست آمده است .