سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – ا ستاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
مسعود فرزام نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

تحلیل کامل جریان غیر ماندگار با استفاده از معادلات سنت – ونانت انجام میشود. به طور کلی این معادلات را میتوان به دو روش عمده خطوط مشخصه و تفاضل های محدود حل نمود. در روش خطوط مشخصه دو معادله سنت – ونانت که به صورت دیفرانسیل جزئی میباشد، با اعمال یک تغییر متغیر تبدیل به چهار معادله دیفرانسیل کامل میشود که با ترسیم خطوط موج مثبت و منفی قابل حل است. در روش تفاصل های محدود، معادلات سنت – ونانت با یک شمای مناسب (در این تحقیق از شمای پراپزمن) انفصال یافته و تبدیل به یک دستگاه معادلات غیر خطی میشود که به روش تکراری نیوتن – رافسون به یک دستگاه خطی تبدیل می گردد که به روش اسپارس قابل حل میباشد. در این تحقیق عملیات فوق با نوشتن یک برنامه کامپیوتری انجام شد نتایج به دست آمده عبارتند از: ۱) هر دو روش میتوانند پروفیل سطح آب و هیدروگراف جریان را در نقاط مختلف میسر ترسیم نمایند. ۲)دقت روش تفاضل های محدود بیشتر از روش دیگر است. ۳) در روش تفاضل های محدود میتوان اندازه فواصل زمانی و مکانی محاسبات را بزرگتر از روش دیگر انتخاب نمود که این امر سبب کاهش قابل ملاحظه زمان اجرای برنامه میشود. ۴) با افزایش فاصله و زمان ، اختلاف نتایج دو روش بیشتر میشود.